Saltar apartados

PD en Recerca Educativa

CENTRE, DEPARTAMENT O INSTITUT RESPONSABLE

Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica , Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques i Departament d'Innovació i Formació Didàctica

Coordinador: Juan Luis Castejón Costa. Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica

Correu electrònic: jl.castejon@ua.es

 

ÒRGANS RESPONSABLES

La Comissió Acadèmica del PD en Recerca Educativa està constituïda pels següents membres:

 • President: Dr. Juan Luis Castejón Costa
 • Secretari/a: Dr. Leandro Navas Martínez
 • Membres: Dr. Salvador Llinares Ciscar, Dra. MªÁngeles Martínez Ruiz, Dr. Leandro Navas Martínez, Dr. José Manuel García-Fernández, Dr. Antonio M. Pérez Sánchez, Dra. Marina Beléndez Vázquez, Dra. Raquel Gilar Corbí, Dra. Beatriz Delgado Domenech, Dr. Pablo Miñano Pérez, Dr. Germán Torregrosa Gironés, Dr. Mari Luz Callejo de la Vega, Dr. Antonio Díez Mediavilla, Dr. Joaquín Martínez Torregrosa, Dra. Cristina Cardona Moltó, Dr. José Antonio Pérez Turpín, Dra. Rosabel Roig Vila, Dr. Rafael Sebastiá Alcaraz, Dr. Juan Tortosa Martínez, Dr. Juan Manuel Cortell Tormo, Dr. Ramon Llorens García, Dr. Roberto Cejuela Anta, Dra. Carmen Manchado López, Dra. Ceneida Fernández Verdú, Dra. Mª Mar Moreno Moreno, José María Esteve Faubel, Dra. Asunción Menargues Marcilla, Dr. Ruben Limiñana Morcillo, Dra. Asunción Lledó Carreres, Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Dra. Inés Lozano Cabeza, Dra. Gladys Merma Molina, Dra. Nuria Caus Pertegaz, Dr. Marcos Iglesias Martínez, Dra. Mª Carmen Martínez Monteagudo, Dra. María Luisa Pertegal Felices, Dr. Basilio Pueo Ortega, Dra.Concepción Suárez Llorca, Dra. María Tabuenca Cuevas, Dr. Roque Moreno Fonseret, Dr. Juan Manuel García Chamizo, Dr. Francisco Alarcón López.
 • Subcomissió Permanent: Dr. Juan Luis Castejón Costa, Dra. MªÁngeles Martínez Ruiz, Dr. Leandro Navas Martínez, Dr. José Manuel García-Fernández, Dr. José Antonio Pérez Turpín, Dra. Ceneida Fernández Verdú, Dra. Mª Luz Callejo de la Vega.

LÍNIES DE RECERCA

LÍNIA 1: PSICOLOGIA I EDUCACIÓ

 • Intel·ligència emocional, competències transversals i inserció laboral dels titulats universitaris.
 • Ansietat escolar, ajust psicosocial i rendiment acadèmic en estudiants d'educació primària i secundària.
 • Motivació i rendiment acadèmic.
 • Intel·ligència emocional i competència social en educació secundària.
 • Característiques de l'alumnat amb rendiment acadèmic menor de l'esperat (underachievement).
 • Aspectes psicològics de la malaltia crònica en l'edat escolar.
 • Assetjament escolar, ciberassetjament, rebuig escolar, ansietat i variables psicoeducatives: determinants de l'ajust personal, social i acadèmic del menor.

LÍNIA 2: FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I APRENENTATGE

 • Recerca qualitativa en desenvolupament professional docent
 • Integració educativa de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Recerca en l'àmbit de l'activitat física i esportiva.
 • Recerca en ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.
 • Recerca en ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura.
 • Recerca en ensenyament i aprenentatge de les ciències socials.
 • Recerca en ensenyament i aprenentatge de les ciències.
 • Recerca musical.

PROFESSORAT TUTOR I DIRECTOR DE TESI

En el següent enllaç podeu veure els possibles tutors i directors de tesis per línia.

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES COMUNES

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES COMUNES a tots els programes de doctorat

 • INFORMACIÓ SOBRE RECONEIXEMENT D'ACTIVITATS. Els qui hagen cursat el Màster en Recerca Educativa de la Universitat d'Alacant poden sol·licitar a l'EDUA el reconeixement de les següents activitats transversals obligatòries comunes:
  • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació: 11980. Per l'assignatura del Màster: Fonts documentals per a la recerca: Estratègies de cerca i anàlisi (3 crèdits.).
  • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca: 11979. Per les assignatures del Màster: Mètodes quantitatius de recerca (6 crèdits.) i 11984. Metodologies qualitatives de recerca (3 crèdits.)."

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES (NO EXISTEIX MATRÍCULA, ÉS SUFICIENT AMB L'ASSISTÈNCIA A CLASSE):

 1. Seminari sobre Mètodes avançats de recerca en l'àmbit de la Psicologia i l'Educació: Dissenys, tècniques estadístiques i programes informàtics d'anàlisis de dades. (OBLIGATÒRIA per a la línea 1: Psicologia i Educació, OPTATIVA per a la línea 2: Formació del Professorat i Aprenentatge) DADES DE PROGRAMACIÓ
 2. Seminari sobre Mètodes avançats de recerca en l'àmbit de la Formació del Professorat i Aprenentatge: Planificació de recerques, tècniques i programes informàtics d'anàlisis de dades. (OBLIGATÒRIA per a la línea 2: Formació del Professorat i Aprenentatge, OPTATIVA per a la línea 1: Psicologia i Educació) DADES DE PROGRAMACIÓ
 3. Seminaris de doctorands: Presentació del projecte de recerca en un seminari de la línia de recerca. DADES DE PROGRAMACIÓ
 4. Presentació de comunicacions científiques en congrés nacional o internacional. DADES DE PROGRAMACIÓ

ACTIVITATS OPTATIVES:

 1. Elaboració d'un article per a una revista científica d'àmbit nacional o internacional. DADES DE PROGRAMACIÓ
 2. Mobilitat: estades en universitats o centres de recerca superior. DADES DE PROGRAMACIÓ

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat indicarà en el Certificat d'admissió els complements de formació específics que han de cursar-se en el cas que no s'hagen cursat en la formació prèvia, de Grau o Màster.

Estan exempts de la realització dels complements de formació els qui accedisquen al Programa de Doctorat en Recerca Educativa amb un títol oficial espanyol de Graduat/a, o equivalent, en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, i de Maestro en Educació Infantil o Educació Primària amb el títol de Màster en Recerca Educativa.

Els complements de formació seran obligatoris per als estudiants que no acrediten haver cursat en els seus estudis de grau o master l'equivalent a 6 crèdits en matèries relatives a mètodes quantitatius de recerca i 3 crèdits en matèries relatives a fonts documentals per a la recerca.

La realització d'aquests complements pot ser simultània a la matrícula en tutela acadèmica en el programa. En el cas de realització simultània, l'alumnat haurà de matricular-se d'aquests complements i, a més, formalitzar la matrícula de tutela acadèmica en el programa. Els complements de formació hauran de superar-se en el termini màxim de tres quadrimestres consecutius per a alumnes a temps complet i cinc per a alumnes a temps parcial. Si no es fa així, l'alumnat causarà baixa en el programa.

Per al Programa de Doctorat en Recerca Educativa, aquests complements de formació estan configurats fora del programa de doctorat, i s'inclouen dins del Màster Oficial en Recerca Educativa de la Universitat d'Alacant; estant constituïts, per alguna o ambdues -segons s'acredite haver cursat en estudis de màster o postgrau- de les següents matèries: 1) Mètodes quantitatius de recerca (codi 11979) de 6 ECTS; i 2) Fonts documentals per a la recerca: estratègies de cerca i anàlisi (codi 11980) de 3 ECTS.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

NOMBRE DE PLACES OFERIDES: 25 (amb un màxim del 40% a temps parcial)

PERFIL D'ACCÉS:

El perfil d'accés recomanat al Programa de Doctorat en Recerca Educativa és el d'un Graduat/a en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Mestre d'Educació Infantil o Maestro d'Educació Primària amb un màster en recerca en l'àmbit de l'educació, tal com el Màster Oficial en Recerca Educativa de la Universitat d'Alacant. També poden accedir al doctorat els qui estiguen en possessió del títol de Grau, o equivalent, en qualsevol àmbit del coneixement, i un màster de caràcter professional de l'àmbit de l'Educació, com el Màster en Professorat d'Educació Secundària, o un altre màster en l'àmbit educatiu, sense perjudici que hagen de cursar els complements de formació establits per la Comissió Acadèmica del Doctorat. Es recomana el coneixement de l'idioma anglès a nivell bàsic, equivalent al B1, coneixements previs sobre estadística, informàtica a nivell d'usuari de programes, i de fonts documentals d'informació. Aquesta informació constarà en la pàgina web del programa de doctorat.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Enllaç a la pàgina de l'EDUA on podeu preinscriure-vos i matricular-vos.

CRITERIS D'ADMISSIÓ Al P.D.

Els criteris d'admissió, a l'efecte d'ordenar els sol·licitants del Programa de Doctorat en Recerca Educativa, seran els següents:

 1. Expedient acadèmic d'accés al programa de doctorat (50%); aquest criteri es valorarà en funció de la nota mitjana de la titulació aportada per a l'accés, segons el següent barem: 5-5.99 (10%), 6-6.99 (20%), 7-7.99 (30%), 8-8.99 (40%), 9-10 (50%).
 2. Coneixement d'un idioma d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertanga el programa de doctorat (25%); en aquest apartat es valorarà predominantment el nivell d'anglès aconseguit (fins a un 20%) i de forma subsidiària el d'altres idiomes d'interès científic (fins a un 5%), sobre la base dels coneixements i els documents acreditatius aportats.
 3. Experiència investigadora prèvia (15%); es valoraran aspectes tals com la concessió de beques de col·laboració, beques d'iniciació a la recerca, vinculació documentada a projectes de recerca, publicacions, comunicacions en congressos, etc.
 4. Entrevista personal amb el sol·licitant (10%); en la qual es valoraran els interessos investigadors del sol·licitant en relació amb la temàtica desenvolupada pels investigadors en les diferents línies de recerca que conformen el programa de doctorat.

(Es recomana posar-se en contacte amb el possible director de Tesi anteriorment a la sol·licitud d'admissió)

Nota informativa sobre la documentació d'admissió en el PD en Recerca Educativa

Els criteris i procediments d'admissió per a estudiants a temps parcial seran els mateixos que els contemplats per als alumnes a temps complet.

Els alumnes que desitgen canviar de modalitat d'ensenyament (a temps complet o a temps parcial), hauran de dirigir una sol·licitud motivada a la Comissió acadèmica del Programa de doctorat, acompanyada d'un informe preceptiu del tutor. En qualsevol cas, el canvi de modalitat d'ensenyament haurà de permetre a l'estudiant l'adaptació de la seua cronograma d'activitats formatives a la nova planificació temporal.

DOCUMENTS D'INTERÈS

CONVENI UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSITAT CENTRAL D'EQUADOR (QUITO)

AVISOS:

Publicades les dates d'inici dels seminaris de doctorat: línies 1 i 2
Enllaç als Seminaris de recerca línia 1 i línia 2.
Enllaç al Seminari de doctorands.

 

 

Departament Psicologia Evolutiva i Didàctica


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: +34 965 909886

Fax: +34 965 909886

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464